คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวิกรานต์ ท่อนจันทร์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรายุ เวฬุวนารักษ์
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเตชิญ เนตรทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรกฎ ดารดาษ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนภัทร มัดยูโก๊บ
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิกร บัวทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงตรีชฎา อินจันทร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายสุขาภิบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกวิสรา วิเศษคามินท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐวรรณ เนตรทอง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6