คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ เรืองรัมย์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริวรรณ เติมผล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรีฮัน เนตรทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุณ์ณรรห์ พิจารณา
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัลยาณี บัวทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวรัทยา เนตรทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายระเบียบวินัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรนภัส ประกอบผล
ตำแหน่ง : ฝ่ายสุขาภิบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภิรัญญา คล้อละมัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฮันนีนี่ อัมลึก
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6