คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิรันดร์ เอี่ยมฤทธิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ราชแดหวา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีพันธ์ อินทุทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญส่ง ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญญา เนตรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เนตรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสายทอง ดิษฐา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายพูลฤทธิ์ โตบัญฑิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด แพน้อย
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายหมัด มะดะเรส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายยูนุช เจ๊ะมัด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอีซา สะแอ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกวิน เนตรทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ