สายชั้นประถมศึกษา

นางสาวโสฬสา เพชรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรสวรรค์ นวลมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวปิยะวงศ์ สมวงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายอานนท์ มานาง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายขจรศักดิ์ เนียมน่วม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจันทกานต์ จันทร์เกื้อ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6