สายชั้นประถมศึกษา

นางสาวโสฬสา เพชรรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรสวรรค์ นวลมณี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายสุลักษณ์ กฤษดาเรืองศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสาริศา พิมพ์พันธุ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิสิทธิ์ โทแก้ว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายขจรศักดิ์ เนียมน่วม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1