ปฐมวัย

นางสาวศิริญา สีดาเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวชรินทร์ทิพย์ เนตรทอง
ครูพี่เลี้ยง