ปฐมวัย

นางสาวสาริศา พิมพ์พันธ์ุ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจิราภรณ์ เจริญเชาว์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวชรินทร์ทิพย์ เนตรทอง
ครูพี่เลี้ยง