ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประวัติ บูระฮานีย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2488 - พ.ศ.2496
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ รัตนพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ค.2496 - 11 ก.พ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายสังวิน สินอยู่
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ก.พ.2525 -31มี.ค. 2526
ชื่อ-นามสกุล : นางสะอิ้ง จตุระบุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 เม.ย.2526 - 17 พ.ย. 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายจำลอง เชียร์มาลางกูร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 พ.ย.2530 - 11พ.ย.2534
ชื่อ-นามสกุล : นางสมศรี บุญยเกตุ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พ.ย.2534 - 18 ธ.ค. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางจิตราภรณ์ ปรีชานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ธ.ค.2540 - 18ต.ค.2543
ชื่อ-นามสกุล : นางทิพย์วรรณ ดิษฐบรรจง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 ต.ค.2543 - 20 ต.ค. 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายทิฆัมพร อังคะศิริวานนท์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ต.ค.2547 - 8 พ.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางธัญนันท์ ภาคย์รัชพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พ.ย. 2550 - 2 ธ.ค.2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววชิรา สร้อยนาค
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ธ.ค.2551 - 31 ต.ค. 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม คชพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย.2555 - 15 พ.ย. 2556
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงวุฒิ สุวรรณธาตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พ.ย. 2556 – 25 พ.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวัฒน์ วีรภัทรังกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางนภาพร หอมขจร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 มี.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561
ชื่อ-นามสกุล : ผอ.สมพงษ์ ธนะสินธ์ุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนสุเหร่าศาลาลอย
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2561 – 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางวิสันรัตน์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2564 – ปัจจุบัน