คณะผู้บริหาร

นายสมพงษ์ ธนะสินธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา